Mobilita pracovníka VŠ

Mobilita pracovníka VŠ za účelom školenia

Cieľom tejto aktivity je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom by mal byť odborný rast pracovníka. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, krátke dočasné preloženie do partnerskej inštitúcie a pod.

Školenie pracovníka sa dá realizovať v akejkoľvek inštitúcii zapojenej do hospodárskej činnosti vo verejnom alebo súkromnom sektore, bez ohľadu na jeho veľkosť, právnu formu, na hospodárskom odvetví, v ktorom vykonáva svoju činnosť, vrátane sociálneho hospodárstva (patria sme aj fyzické osoby).

Účasť na konferenciách nie je povolená. Na účasť na školení sa nevyžaduje podpísaná Erasmus+ dohoda s prijímajúcou inštitúciou. Avšak pokiaľ je prijímajúcou inštitúciou na školenie vysokoškolská inštitúcia, musí mať pridelenú tzv. ECHE - Erasmus Charter for Higher Education.

Dĺžka mobility:

Povolená dĺžka mobility je 5 - 60 dní.

Grant:

  • POBYTOVÉ NÁKLADY - Fixný grant na každý deň výučby (bez dní cesty). Grant je vyplácaný na základe Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory.

Výška grantu pre Erasmus+ 2024/2025

2024/2025

Mobilita učiteľov - školenie

190

170

148

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko

Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Turecko

 

  • CESTOVNÉ NÁKLADY - Granty na cestovné náklady boli stanovené podľa pásma vzdialenosti. Je to vzdušná vzdialenosť medzi mestom, v ktorom sa nachádza vysielajúca inštitúcia a mestom, kde sídli prijímajúca inštitúcia. Finančná podpora na cestovanie sa vzťahuje na jednu spiatočnú cestu.

MÁM ZÁUJEM PRIHLÁSIŤ SA NA TRAINING STAFF MOBILITY.  AKO POSTUPOVAŤ?

  1. Vyplniť PRIHLÁŠKU a odovzdať fakultnému koordinátorovi do 15. októbra.
  2. Preštudovať si kritériá oprávnenosti učiteľov a pracovníkov

Pracovník VŠ môže vycestovať na mobilitu podľa zoznamu PARTNERSKÝCH UNIVERZÍT.

Komisia Erasmus TnUAD vyberie úspešných uchádzačov a zoznam zverejní na svojej webstránke.

Fakultný koordinátor následne doručí prihlášky na RZM TnUAD (Referát zahraničných mobilít, ďalej len "RZM").

 

PO SCHVÁLENÍ POBYTU

  • RZM pripraví cestovný príkaz pre učiteľa a Dohodu o grante na mobilitu zamestnancov na školenie. Cestovný príkaz musí schváliť príslušná fakulta, pracovisko.
  • Učiteľ si pripraví v spolupráci so svojim nadriadeným a vybranou prijímajúcou VŠ Program Mobility - školenie.

 

PO NÁVRATE Z POBYTU

Odovzdať na RZM vyplnené a podpísané formuláre

  • Certifikát o absolvovaní mobility
  • Podklady k vyúčtovaniu cestovného príkazu (cestovné lístky, potvrdenie z hotela a i.)
  • Vyplniť elektronickú správu v Beneficiary Module.