Mobilita učiteľa

Vysielanie učiteľov do zahraničia za účelom výučby

Mobilita učiteľov spočíva v prednáškovej alebo vedeckej činnosti. Učiteľ sa môže zúčastniť mobility v rámci programu Erasmus na inštitúcii, s ktorou má TnUAD podpísanú bilaterálnu dohodu. Zároveň jeho mobilitu musí schváliť:

 • fakulta
 • Komisia Erasmus na TnUAD v Trenčíne.

Dĺžka mobility:

Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 8 hodín. Odporúča sa minimálna dĺžka trvania mobility 5 dní (dostatok času na zmysluplné naplnenie programu výučby, rozvoj medzinárodného akademického života na hosťovskej inštitúcii). Maximálna dĺžka mobility je 6 týždňov.

Grant:

 • POBYTOVÉ NÁKLADY - Fixný grant na každý deň výučby (bez dní cesty). Grant je vyplácaný na základe Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory.

 Výška grantu pre Erasmus+ 2022/2023

2022/2023

Mobilita učiteľov - výučba

160

140

120

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko

Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Turecko

 

 • CESTOVNÉ NÁKLADY - Granty na cestovné náklady boli stanovené EK Brusel ako jednotné sadzby pre všetky krajiny programu podľa počtu km (pri posúdení pásma vzdialenosti sa berie do úvahy vzdialenosť hlavného mesta vysielajúcej krajiny od hlavného mesta prijímajúcej krajiny, do ktorej pedagóg cestuje na pobyt). Grant na cestovné náklady sa prideľuje len za 1 cestu tam (z vysielajúcej krajiny do prijímajúcej krajiny).

 MÁM ZÁUJEM PRIHLÁSIŤ SA NA TEACHER MOBILITY. AKO POSTUPOVAŤ?

 1. Vyplniť PRIHLÁŠKU a odovzdať ju fakultnému koordinátorovi do 15. októbra.
 2. Učiteľ môže vycestovať na mobilitu podľa zoznamu PARTNERSKÝCH UNIVERZÍT, kam je možné vycestovať
 3. Komisia Erasmus TnUAD vyberie úspešných uchádzačov a zoznam zverejní na svojej webstránke.
 4. Fakultný koordinátor následne doručí prihlášky na Referát zahraničných mobilít a medzinárodných vzťahov, rektorátu TnUAD.

PO SCHVÁLENÍ POBYTU

 • RZM (Referát zahraničných mobilít, ďalej len "RZM") pripraví cestovný príkaz pre učiteľa a Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory. Cestovný príkaz musí schváliť príslušná fakulta, resp. katedra.
 • Učiteľ si pripraví v spolupráci so svojim nadriadeným a vybranou prijímajúcou VŠ Teaching Programme/Program výučby

 

PO NÁVRATE Z POBYTU

Odovzdať RZM vyplnené a podpísané formuláre

 • Certifikát o absolvovaní mobility
 • Podklady k vyúčtovaniu cestovného príkazu (cestovné lístky, potvrdenie z hotela a i.)
 • Vyplniť elektronickú správu v "Mobility Tool".