Mobilita učiteľa

Vysielanie učiteľov do zahraničia za účelom výučby

Mobilita učiteľov spočíva v prednáškovej alebo vedeckej činnosti. Učiteľ sa môže zúčastniť mobility v rámci programu Erasmus na inštitúcii, s ktorou má TnUAD podpísanú bilaterálnu dohodu. Zároveň jeho mobilitu musí schváliť:

 • fakulta
 • Komisia Erasmus na TnUAD v Trenčíne.

Dĺžka mobility:

Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 8 hodín. Odporúča sa minimálna dĺžka trvania mobility 5 dní (dostatok času na zmysluplné naplnenie programu výučby, rozvoj medzinárodného akademického života na hosťovskej inštitúcii). Maximálna dĺžka mobility je 60 dní.

Grant:

 • POBYTOVÉ NÁKLADY - Fixný grant na každý deň výučby (bez dní cesty). Grant je vyplácaný na základe Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory.

 Výška grantu pre Erasmus+ 2024/2025

2024/2025

Mobilita učiteľov - výučba

190

170

148

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko

Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Turecko

 

 • CESTOVNÉ NÁKLADY - Granty na cestovné náklady boli stanovené podľa pásma vzdialenosti. Je to vzdušná vzdialenosť medzi mestom, v ktorom sa nachádza vysielajúca inštitúcia a mestom, kde sídli prijímajúca inštitúcia. Finančná podpora na cestovanie sa vzťahuje na jednu spiatočnú cestu.

 MÁM ZÁUJEM PRIHLÁSIŤ SA NA TEACHER MOBILITY. AKO POSTUPOVAŤ?

 1. Vyplniť PRIHLÁŠKU a odovzdať ju fakultnému koordinátorovi do 15. októbra.
 2. Učiteľ môže vycestovať na mobilitu podľa zoznamu PARTNERSKÝCH UNIVERZÍT, kam je možné vycestovať
 3. Komisia Erasmus TnUAD vyberie úspešných uchádzačov a zoznam zverejní na svojej webstránke.
 4. Fakultný koordinátor následne doručí prihlášky na Referát zahraničných mobilít a medzinárodných vzťahov, rektorátu TnUAD.

PO SCHVÁLENÍ POBYTU

 • RZM (Referát zahraničných mobilít, ďalej len "RZM") pripraví cestovný príkaz pre učiteľa a Dohodu o grante na mobilitu na výučbu. Cestovný príkaz musí schváliť príslušná fakulta, resp. katedra.
 • Učiteľ si pripraví v spolupráci so svojim nadriadeným a vybranou prijímajúcou VŠ Program Mobility - výučba.

 

PO NÁVRATE Z POBYTU

Odovzdať RZM vyplnené a podpísané formuláre

 • Certifikát o absolvovaní mobility
 • Podklady k vyúčtovaniu cestovného príkazu (cestovné lístky, potvrdenie z hotela a i.)
 • Vyplniť elektronickú správu v "Beneficiary Modul".