Osoby s nedostatkom príležitostí

 

Účastník mobility s nedostatkom príležitostí je:

 • držiteľ preukazu ŤZP;
 • človek s chronickým zdravotným ochorením;
 • človek s hospodárskymi, sociálnymi alebo inými prekážkami, pre ktoré váha vycestovať na mobilitu.

 

 

 

ŠTUDENT VŠ

Možnosti mobility

 • Klasická dlhodobá mobilita: štúdium alebo stáž v zahraničí v trvaní min. 2 a max. 12 mesiacov za stupeň štúdia.
 • Novinky:
  • krátkodobá fyzická mobilita v kombinácii s virtuálnym komponentom (zmiešaná mobilita, zmiešaný intenzívny program) v trvaní 5 – 30 dní;
  • prípravná návšteva: účastníci so zdravotným postihnutím si môžu vyskúšať a preveriť podmienky mobility a dostupnosť na prijímajúcej inštitúcii napr. bezbariérový prístup do učební, na ubytovanie atď.

Dodatočná finančná podpora

Doplňujúci grant (tzv. top-up) nad rámec grantu, ktorý dostáva každý účastník mobility cestujúci do danej krajiny.

 • Pri dlhodobej mobilite je štandardná finančná podpora navýšená o 250 € na mesiac.
 • Pri krátkodobej mobilite je možné získať jednorázový príspevok (pripočítava sa ku grantu, ktorý dostáva každý účastník) vo výške:
  • 100€ pri krátkodobej mobilite v trvaní 5 až 14 dní;
  • 150 € ak aktivita trvá 15 až 30 dní.
  • Účastník má nárok na príspevok na cestu, ktorý sa odvodzuje od vzdialenosti medzi prijímajúcou a vysielajúcou inštitúciou.

Špeciálny grant žiada účastník s ŤZP preukazom v prípade, že potrebuje navýšiť doplňujúci grant. Žiadosť predkladá vysielajúcej vysokej škole na predpísanom formulári žiadosti, v ktorom sa zdôvodňuje žiadaná suma. Špeciálny grant musí po mobilite vyúčtovať na základe reálnych nákladov, preto je potrebné odkladať si účtenky a faktúry.

Ako postupovať v prípade záujmu o podporu inklúzie?

Na každej vysokej škole zapojenej do programu pracuje Erasmus koordinátor, ktorý informuje aj  o:

 • dátumoch a podmienkach výberového konania k mobilitám Erasmus+;
 • grante a dodatočnej finančnej podpore inklúzie, na ktorú má študent nárok;
 • dokladoch, ktoré je potrebné predložiť na získanie tejto podpory.

Informácie o podmienkach získania doplňujúceho alebo špeciálneho grantu by mali byť uverejnené aj na stránkach vysielajúcej vysokej školy.

 


ZAMESTNANEC

 • Zamestnanec s nedostatkom príležitostí, ktorý pracuje na vysokej škole môže prostredníctvom Erasmus koordinátora požiadať svoju vysokú školu o špeciálny grant. Ten je potrebné zdôvodniť v prihláške a následne vyúčtovať.
 • Zamestnanec inej organizácie ako VŠ, ktorá získala Erasmus+ grant sa môže obrátiť na kontaktnú osobu daného projektu.