Mobilita za účelom stáže

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky trhu práce, získať odborné/praktické zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobúdaním pracovných skúseností a jazykových zručností.

Prihlášky prijíma Erasmus+ koordinátor TnUAD priebežne počas celého akademického roka.

Kontakt: erasmus@tnuni.sk, Tel.: +421 32 74 00 130 (140)

 

O ERASMUS+ STÁŽI:

 • KTO sa môže zúčastniť Erasmus+ stáže?
 • Na AKO DLHO môže ísť študent na stáž?
 • KDE môže študent realizovať stáž?
 • KEDY môže študent realizovať stáž?
 • FINANCOVANIE
 • PRIHLÁSENIE sa na stáž
 • PRED vycestovaním na stáž
 • ČO treba priniesť zo stáže?

KTO sa môže zúčastniť Erasmus+ stáže?

 • Študent TnUAD v Trenčíne bakalárskeho, inžinierského/ magisterského, doktorandského stupňa štúdia.
 • Absolvent, ktorý zrealizuje stáž do 1 roka po ukončení štúdia (časť Erasmus+ stáž absolventov).
 • Študent je občanom SR, členského štátu EÚ alebo ostatných štátov, ktoré participujú v programe alebo má trvalý pobyt v SR, je bez štátnej príslušnosti alebo má štatút utečenca v SR.
 • Študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom mimo SR, sa nemôže zúčastniť mobility do krajiny, kde má trvalý pobyt.

Na AKO DLHO môže ísť študent na stáž?

 • Študent bakalárskeho a magisterského štúdia môže ísť do zahraničia na stáž na min. 2 až max. 12 mesiacov.
 • Študent doktorandského štúdia môže ísť do zahraničia na stáž na min. 5 až 30 dní v prípade krátkodobej mobility, alebo na min. 2 až max. 12 mesiacov.
 • Ten istý študent môže získať granty na štúdium alebo stáže v celkovom trvaní maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia.
 • Študent môže absolvovať  v rámci jedného stupňa štúdia Erasmus+ stáže, Erasmus+ štúdium, kombinovať ich (ich dĺžka celkovo však nesmie presiahnuť 12 mesiacov).

KDE môže študent realizovať stáž?

 • Hostiteľskou organizáciou môže byť akákoľvek zahraničná verejná alebo súkromná organizácia aktívna na trhu práce, bez ohľadu na jej veľkosť, právnu formu, hospodárske odvetvie, v ktorom vykonáva svoju činnosť, vrátane sociálnej sféry hospodárstva.
 • Pod podnikom sa rozumie aj vysokoškolská inštitúcia, ktorá ale musí byť držiteľkou charty ECE.Pracovnú stáž možno realizovať v členských krajinách EÚ, Islande, Lichtenštajnsku, Nórsku, Srbsku, Turecku a Severnom Macedónsku.
 • Neoprávnenými hosťujúcimi inštitúciami sú: inštitúcie a agentúry Európskej únie uvedené na stránke Európskej komisie a organizácie riadiace programy EÚ, ako napríklad národné agentúry.
 • Prijímajúcu organizáciu za účelom realizovania stáže si hľadá študent sám, resp. môže reagovať na zverejňované Ponuky pracovných stáží. ERASMUSINTERN

KEDY môže študent realizovať stáž?

Študent môže realizovať Erasmus+ stáž počas akademického roka (ak mu to jeho fakulta/ CUP umožňuje) i počas prázdnin.

FINANCOVANIE

 • Grant je finančným príspevkom k výdavkom na pobyt v zahraničí (nezahŕňa príspevok na cestovné náklady).
 • Výška grantu závisí od stanovených sadzieb pre určitú krajinu, od dĺžky mobility a od toho, či študent je poberateľom sociálneho štipendia.
 • Výška finančnej podpory je špecifikovaná v zmluve o poskytnutí finančnej podpory.
 • Finančná podpora nemusí pokrývať všetky náklady spojené s mobilitou, preto odporúčame študentom počítať i s vlastným spolufinancovaním mobility.
 • Študent sa môže dohodnúť s prijímajúcou organizáciou i na osobitnom finančnom ohodnotení, resp. inom bonuse zo strany prijímajúcej organizácie.
 • Študent môže žiadať i o nulový grant (nepožaduje žiadnu finančnú podporu), avšak študent má status Erasmus+ študenta a má rovnaké povinnosti ako študenti s prideleným grantom.

Finančný príspevok je poskytovaný:

 • na začiatku mobility: vo výške 90% z celkového objemu finančného príspevku,
 • po ukončení mobility: zvyšných 10% (podmienkou je splnenie všetkých povinností súvisiacich s ukončením stáže).

Výška grantu pre Erasmus+ stáž 2024/2025

2024/2025

824

824

756

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko

Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Turecko, Srbsko

 

PRIHLÁSENIE sa na stáž

 • Študent vyplní prihlášku (základné osobné údaje, údaje o štúdiu, o jazykových zručnostiach, o predchádzajúcej mobilite a iné).
 • Prihláška musí byť potvrdená študijným oddelením v časti “Študijné výsledky”.
 • Prihlášku je potrebné priniesť osobne alebo zaslať oskenovanú Erasmus+ koordinátorovi TnUAD.
 • Prihlášky prijíma Erasmus+ koordinátor TnUAD priebežne počas celého akademického roka.
 • Študent sa zúčastní interného testovania jazykových zručností v jazyku, v ktorom bude realizovaná stáž (väčšinou v anglickom, resp. nemeckom jazyku, v českom jazyku sa testovanie nerealizuje).
 • Komisia Erasmus+ TnUAD na základe študijných výsledkov, výsledkov jazykového testu, predchádzajúcich skúseností so študentom pri realizovaní mobility odporúča/ neodporúča vybrať študenta na mobilitu za účelom stáže.

   Dokumenty:
   Priháška na Erasmus+ stáž.

PRED VYCESTOVANÍM NA STÁŽ

Študent musí odovzdať Erasmus+ koordinátorovi TnUAD:

1. Learning Agreement for Traineeship (LAT):

 • je to dohoda, medzi študentom, prijímajúcou organizáciou a TnUAD v Trenčíne o pracovnej náplni, ktorú bude študent realizovať v prijímajúcej organizácii.
 • LAT si študent pripravuje sám v spolupráci s jeho garantom v prijímajúcej organizácii a fakultným/ CUP koordinátorom Erasmus+ (na FSEV fak. koordinátor parafuje LAT)
 • LAT podpisuje: študent, fakultný koordinátor/ dekan-ka, zodpovedná osoba v prijímajúcej organizácii (TnUAD a prijímajúca organizácia dávajú na LAT tiež pečiatku). Študent odovzdáva Erasmus+ koordinátorovi TnUAD original LAT (s min. dvoma originál podpismi, tretí podpis môže byť na oskenovanom dokumente),
 • študent sa dohodne s fakultným koordinátorom o uznaní/ neuznaní kreditov za stáž.

Dokumenty:

Learning Agreement for Traineeship (EN)

2. Akceptačný list

 • Akceptačný list (e-mail) vystavuje prijímajúca organizácia, ktorá ním akceptuje študenta na stáž.
 • Akceptačný list (e-mail) je vystavený na hlavičkovom papieri prijímajúcej organizácie, obsahuje vyjadrenie o akceptácii študenta (meno/ priezvisko, datum stáže, príp. náplň stáže, podpis zodp. Osoby v prijím. organizácii a jej pečiatku).
 • Akceptačný list zašle student Erasmus+ koordinátorovi TnUAD (osobne, poštou, sken e-mailom).

3. Kópiu povinného zdravotného poistenia - Európsky zdravotný preukaz poistenca.

4. Kópiu komerčného poistenia (POVINNÉ!):

 • poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu pokrývajúce škodu spôsobenú študentom na pracovisku, spolu s popisom toho, čo pokrýva,
 • úrazové poistenie, pokrývajúce škodu spôsobenú študentovi na pracovisku, spolu s popisom toho, čo pokrýva, ak takéto poistenie neposkytne študentovi prijímajúci zahraničný podnik (v niektorých krajinách sú zamestnanci a stážisti poistení zamestnávateľom zo zákona),
 • poistenie liečebných nákladov pre prípad špeciálnych lekárskych zákrokov, spolu s popisom toho, čo pokrýva.

Ďalej študent musí absolvovať:

5. On-line jazykový test v systéme “OLS” (on-line jazyková podpora)

 • Nástroj „OLS“ vygeneruje k dátumu ukončenia stáže link na vyplnenie výstupného jazykového testu (v prípade jazykov anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, holandský, český, grécky, dánsky, švédsky, poľský, portugalský).
 • Link je zaslaný študentovi na jeho e-mailovú adresu.
 • Test sa vypĺňa on-line formou a jeho vyplnenie je povinné.
 • V prípade, že výsledok jazykového testu je na úrovni B1 a nižší (A1 ,A2) l B1, príde študentovi na jeho e-mail automaticky vygenerovaný link na absolvovanie on-line jazykového kurzu. Tento kurz je pre študenta povinný! Študenti, ktorí dosiahli jazykovú úroveň B2 a lepšie, nemusia jazykový kurz absolvovať, ale môžu ho dobrovoľne absolvovať. V takomto prípade požiadajú koordinátora Erasmus+ TnUAD o jeho pridelenie.

6. Dohoda o grante na stáž

 • Po akceptácii prijímajúcou inštitúciou uzatvára študent s TnUAD Dohodu o grante na stáž, na základe ktorej dostane študent vyplatený grant.  Súčasťou Dohody je Erasmus charta študenta. Študent odovzdá Erasmus+ koordinátorovi TnUAD požadované údaje o bankovom účte.
 • Zmluvu podpisuje študent a rektor TnUAD (1 originál zostáva študentovi a 1 originál Erasmus+ koordinátorovi TnUAD).

Pred vycestovaním si študent sám zabezpečuje ubytovanie (prijímajúca organizácia môže poskytnúť) a dopravu (cestovné lístky, letenka).

      ČO TREBA PRINIESŤ ZO STÁŽE?

1. Potvrdenie o ukončení mobility (Traineeship certificate).

 • Je to certifikát, ktorým sa potvrdzuje ukončenie stáže.
 • Prijímajúca inštitúcia potvrdí svojim podpisom a pečiatkou dátum nástupu (prvý deň v prijímajúcej inštitúcii) a dátum ukončenia stáže (posledný deň, kedy je študent prítomný v prijímajúcej inštitúcii) študenta na ich oficiálne tlačivo, resp. formulár TnUAD. Dátum začiatku a ukončenia stáže musí byť zhodný s dátumami uvedenými v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku.
 • Potvrdenie obsahuje i dátum jeho vystavenia.
 • Študent odovzdá (pošle poštou, odovzdá cez poverenú osobu) originál potvrdenia.

Dokumenty:
Potvrdenie o ukončení (dĺžke) mobility.

2. Learning Agreement for Traineeship – časť After mobility/ Po mobilite

 • Študent si vyplní a dá potvrdiť (pečiatka, podpis) časť After mobility/ po mobilite v dokumente Learning Agreement for Traineeship (viac inštrukcie k LAT).

3. Správa zo stáže do "Beneficiary Module".

 • Nástroj Mobility Tool vygeneruje k dátumu ukončenia stáže link na vyplnenie správy o mobilite (dotazníka).
 • Link je zaslaný študentovi na jeho e-mailovú adresu.
 • Link je aktívny 1 týždeň. V prípade, že študent nedostal na svoj e-mail link k vyplneniu správy, kontaktuje Erasmus+ koordinátora TnUAD.
 • Dotazník musí študent vyplniť do 30 dní po návrate.
 • Správa sa vypĺňa on-line formou.

4. "OLS" (on-line jazyková podpora) on-line jazykový test.

 • Nástroj „OLS“ vygeneruje k dátumu ukončenia stáže link na vyplnenie výstupného jazykového testu (v prípade jazykov anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, holandský, český, grécky, dánsky, švédsky, poľský, portugalský).
 • Link je zaslaný študentovi na jeho e-mailovú adresu.
 • Test sa vypĺňa on-line formou a jeho vyplnenie je povinné.