Mobilita za účelom štúdia

Program Erasmus+ pomáha organizovať výmeny študentov a doktorandov medzi  krajinami účastniacimi sa programu a partnerskými krajinami. Vďaka štúdiu v zahraničí v rámci programu Erasmus+ si môžete zlepšiť svoje komunikačné, jazykové a medzikultúrne zručnosti a získať sociálne zručnosti, ktoré si zamestnávatelia vysoko cenia. Obdobie, ktoré ste strávili štúdiom v krajine účastniacej sa programu, môžete skombinovať so stážou, čo je mimoriadne výhodné v prípade, ak sa chystáte vstúpiť na pracovný trh. Táto možnosť je dostupná pre študentov na bakalárskej a magisterskej úrovni a pre doktorandov. V prípade, že sa vaša mobilita týka krajín účastniacich sa programu, využite prístup k online jazykovej podpore Erasmus+ a naučte sa jazyk, ktorý budete používať pri svojich štúdiách v zahraničí. Zdravotne znevýhodnení študenti Erasmus+ môžu požiadať o dodatočné finančné prostriedky (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/studying-abroad_sk).

 • PRIHLÁŠKY pre ZS 2024/2025 (platí pre študentov) prijíma Erasmus Centrum TnUAD do 01. apríla 2024!
 • PRIHLÁŠKY pre LS 2024/2025 (platí pre študentov) prijíma Erasmus Centrum TnUAD do 01. októbra 2024!

Kontakt: Erasmus Centrum, E-mail: erasmus@tnuni.sk, Tel.: +421 32 7400 130 (140)
             
Sídlo:      Študentská 2, fakultná budova B, č. d. 323

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt language

O ERASMUS+ ŠTÚDIU:

 • KTO sa môže zúčastniť Erasmus+ štúdia?
 • Na AKO DLHO môže ísť študent na štúdium?
 • KDE môže študent realizovať štúdium?
 • KEDY môže študent realizovať štúdium?
 • FINANCOVANIE štúdia.
 • PRIHLÁSENIE sa na štúdium.
 • PRED vycestovaním na štúdium.
 • ČO treba priniesť zo štúdia?

 

KTO sa môže zúčastniť Erasmus+ štúdia?

 • Študent TnUAD v Trenčíne bakalárskeho, inžinierského/ magisterského, doktorandského stupňa štúdia.
 • Študent, ktorý je občanom SR, členského štátu EÚ alebo ostatných štátov, ktoré participujú v programe alebo má trvalý pobyt v SR, je bez štátnej príslušnosti alebo má štatút utečenca v SR.

Na AKO DLHO môže ísť študent na štúdium?

 • Študent bakalárskeho I magisterského štúdia môže ísť do zahraničia za účelom štúdia na min. 2 až max. 12 mesiacov.
 • Študent doktorandského štúdia môže ísť do zahraničia za účelom štúdia na min. 5 až max. 30 dní v prípade krátkodobej mobility, alebo na min. 2 až max. 12 mesiacov v prípade dlhodobej mobility.
 • Ten istý študent môže získať granty na štúdium alebo stáže v celkovom trvaní maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia.
 • Študent môže absolvovať v rámci jedného stupňa štúdia Erasmus+ stáže, Erasmus+ štúdium, kombinovať ich (ich dĺžka celkovo však nesmie presiahnuť 12 mesiacov).

NOVINKA  - ZMIEŠANÁ MOBILITA

AKO SA PRIHLÁSIŤ DO PROGRAMU?

 • PRIHLÁŠKU s uvedenou vybranou univerzitou je treba odovzdať koordinátorovi Erasmus (Rektorát, Referát medzinárodných mobilít, 3. poschodie, budova B, miestnosť 323).
 • Termín pre prijímanie prihlášok pre LS 2024/2025: do 01. októbra 2024
 • Vybrať si univerzitu v ZOZNAME PARTNERSKÝCH UNIVERZÍT, s ktorými má TnUAD uzatvorenú Inter-inštitucionálnu zmluvu.
 • Komisia Erasmus TnUAD vyberie z pomedzi úspešných uchádzačov.
 • Erasmus koordinátor vybratých študentov vždy informuje e-mailom.
 • Erasmus koordinátor napomáha vypĺňať prihlášku a ONLINE LEARNING AGREEMENT. Návod na vytvorenie OLA stiahnuť tu.
 • Pred prihlásením sa do OLA je potrebné sa zaregistrovať do https://cloud-idp.safeid.sk/
 • Po získaní Akceptačného listu (e-mailu) študent s TnUAD uzatvára Dohodu o grante na štúdium, na základe ktorej dostane vyplatený grant.  Súčasťou dohody je ERASMUS CHARTA ŠTUDENTA.
 • Študent môže absolvovať jazykový test  „OLS".
 • V prípade, že jeho jazyková úroveň je nižšia ako level B2, OLS mu automaticky priradí licenciu na jazykový kurz. Kurz je v tomto prípade pre študenta povinná!
 • Každý Erasmus študent musí mať na obdobie mobility platný Európsky zdravotný preukaz, alebo uzatvorené komerčné poistenie liečebných nákladov

 

 Výška grantu pre Erasmus+ štúdium v akademickom roku 2024/2025

 

2024/2025

Mobilita študentov - Štúdium

674

674

606

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko

Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Turecko, Srbsko

Informácie pre osoby s nedostatkom príležitostí: https://www.erasmusplus.sk/inkluzia/#1655306802837-32c58a71-da08

POČAS  MOBILITY

 • Po príchode na partnerskú univerzitu sa študent ihneď prihlási Erasmus koordinátorovi.
 • Študent si môže po príchode na mobilitu urobiť zmeny v pôvodnom Online Learning Agreemente. Najneskôr do 3 týždňov po nástupe na mobilitu.

      ČO TREBA PRINIESŤ ZO ŠTÚDIA?

1. Potvrdenie o začiatku a ukončení mobility (Traineeship certificate).

 • Je to certifikát, ktorým sa potvrdzuje začiatok a ukončenie stáže.
 • Prijímajúca inštitúcia potvrdí svojim podpisom a pečiatkou dátum nástupu (prvý deň v prijímajúcej inštitúcii) a dátum ukončenia stáže (posledný deň, kedy je študent prítomný v prijímajúcej inštitúcii) študenta na ich oficiálne tlačivo, resp. formulár TnUAD. Dátum začiatku a ukončenia stáže musí byť zhodný s dátumami uvedenými v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku.
 • Potvrdenie obsahuje i dátum jeho vystavenia.
 • Študent odovzdá (pošle poštou, odovzdá cez poverenú osobu) ORIGINÁL potvrdenia.

Dokumenty:
POTVRDENIE O UKONČENÍ (dĺžke) MOBILITY.

2. Výpis výsledkov zo štúdia = Transcript of Records

 • Potvrdenie obsahuje zoznam predmetov, ktoré študent absolvoval na partnerskej univerzite s uvedením počtu ECTS kreditov (v prípade iného bodového hodnotenia je nutné, aby partnerská univerzita uviedla spôsob prepočítania ich bodového hodnotenia na ECTS kredity).
 • Výpis výsledkov štúdia spracováva partnerská univerzita až po ukončení semestra (zvyčajne je už študent doma).
 • Partnerská univerzita zvyčajne zasiela originál študentovi alebo Erasmus+ koordinátorovi TnUAD poštou. V prípade, že je zaslaný študentovi, ten je povinný odovzdať ORIGINÁL osobne, poštou alebo cez poverenú osobu Erasmus+ koordinátorovi.

3. Správa zo štúdia do "Beneficiary Module".

 • Nástroj Beneficiary Module vygeneruje k dátumu ukončenia štúdia link na vyplnenie správy o mobilite (dotazníka).
 • Link je zaslaný študentovi na jeho e-mailovú adresu.
 • Link je aktívny 1 týždeň. V prípade, že študent nedostal na svoj e-mail link k vyplneniu správy, kontaktuje Erasmus+ koordinátora TnUAD.
 • Dotazník musí študent vyplniť do 30 dní po návrate.
 • Správa sa vypĺňa on-line formou.

4. "OLS" (on-line jazyková podpora) on-line jazykový test.

 • Nástroj „OLS“ vygeneruje k dátumu ukončenia štúdia link na vyplnenie výstupného jazykového testu.
 • Link je zaslaný študentovi na jeho e-mailovú adresu.
 • Test sa vypĺňa on-line formou a jeho vyplnenie.

Uznanie štúdia absolvovaného počas Erasmus+ mobility

Po návrate z Erasmus+ študijného pobytu na partnerskej univerzite študent konzultuje uznanie  kreditov s fakultným Erasmus+ koordinátorom, resp. odovzdanie kópií dokumentov so študijným oddelením.

Vyplatenie DOPLATKU grantu.

Podmienkou k vyplateniu doplatku grantu (10% z grantu) je odovzdanie vyššie uvedných dokumentov, vyplnenie on-line záverečnej správy a OLS jazykového výstupného testu..