Úvod

Aktuálne informácie k situácii s COVID-19

 

!!! COVID INFORMATIONS FOR INCOMIN STUDENTS here !!!

Od 6.júla (pondelok) budú zdravotne bezpečnými krajinami aj Austrália, Čína, Taliansko, Holandsko, Belgicko, Nový Zéland, Japonsko, Južná Kórea, Írsko, Španielsko a Francúzsko.
Naďalej platí, že voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu ako aj povinnosti absolvovať karanténu sa týka osôb, ktoré pricestujú z uvedených zdravotne bezpečných krajín: Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Slovinsko, Švajčiarsko a Poľsko.

Pre osoby prichádzajúce na Slovensko z iných ako zdravotne bezpečných krajín naďalej platí, že sa musia preukázať 96 hodín starým negatívnym testom na COVID-19.

Ak osoby z iných ako zdravotne bezpečných krajín prichádzajú na územie Slovenska cez kontrolovaný hraničný prechod, musia sa preukázať negatívnym testom priamo na hranici. Ak tieto osoby prechádzajú cez nekontrolovaný hraničný prechod, je potrebné bezodkladne odovzdať uvedený negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený).

Osoby z iných ako zdravotne bezpečných krajín musia absolvovať domácu izoláciu. Najskôr v piaty deň izolácie musia absolvovať test na ochorenie COVID-19. Zároveň sú do domácej izolácie zaradené aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti.

 

 

Prosíme všetkých účastníkov, aby po návrate sledovali aktuálnu situáciu na Slovensku a riadili sa pokynmi: http://www.uvzsr.sk

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt erasmus plusVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo facebookErasmus Trenčín

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (SK TRENCIN) získala Erasmus Charter

for Higher Education na roky 2014-2020 - 217380-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE.

 

Na TnUAD sa program Erasmus+ realizuje ako:

1.    Mobilita študentov

2.    Mobilita učiteľov a pracovníkov vysokej školy